Donate to Keep This Website Running

 • Latest News

  Thursday, September 10, 2015

  Krishna Janmashtami Puja Procedure and Vidhi

  Lord Krishna  

  Preparation for the puja should begin with the devotee performing the ritual bath and wear the clean cloth in traditional way.

  One should purify the puja room or the place where the puja has to be performed, sprinkling of the holy Ganga water is recommended.

  Krishna visits the devotee’s house that performs the puja in right way. Footsteps of little Govinda can be some with rice flour and Rangoli.

  Fasting is recommended on Janmashtami it should be broken in evening or the night after the puja is performed.

  Item required for the Puja Samagri   
  Lord Krishna photo
  Janmashtami book
  New cloth/Vastra
  Bansuri (flute)
  Zewarat (ornaments) for Lord Krishna
  Pooja thali
  Diya (Mitti ka decorated)-5
  Gulabjal (Rose water)
  Akshat
  Elaichi(cardamom)
  lawang
  Supari (betel nut)
  Paan patta (betel leaves)
  Mauli thread
  Gangajal (Sacred water)
  Sindoor
  Agarbatti (incense sticks)
  Makhan (clarified butter)
  Misri
  Honey
  Ghee
  Janeu
  PanchMeva
  Batti
  Kumkum
  Gopi chandan Powder
  Aasan
  AshtaGandha powder
  Plastic cup-25
  Janmashtami Mithai
  Zafran (Saffron)
  Kapur/Camphor
  achmani
  Agarbatti stand
  Panch Patra


  The  Puja (16 steps of Puja) is given here with all the needed mantrams

  Pavitrikarana

  Before starting puja, spill some water on puja items, puja place, and the idols or images of Lord Krishna & all other idols at puja mandap by chanting the Pavitrikarana mantra.

  Om Apavitrah Pavitro Vaa Sarvavasthaam gathopi vaa

  Yah smareth Pundarikaksham sah bahyabhyantara shuchi

  Achamanam

  Take water for three times and sip it by chanting the Achamanam mantra

  Om Keshavaya namah, Om Madhavaya namah, Om Govindaya namah.

  Wash hands and visualize Lord Ganesha & pray to Lord.

  Ganapathi Puja

  Om Lakshmi Narayanabhyam namah

  Om umamaheshwaraya namah

  Om vani hiranyagarbhabhyam namah

  Om shachi purandarabhyam namah

  Om matru pitrucharana kamalebhyo namah

  Om grama devatabhyam namah

  Om sthaana devatabhyo namah

  Om kuladevatabhyo namah

  Om vastu devatabhyo namah

  Om sarvebhyo brahmanebhyo namah

  Sumukaschaika eka dantashcha kapilo gajakarnakah

  Lambodaro vikato vighnanasho vinayakah

  Dhumrakethu ganadhyaksho balachandro gajanana

  Dwadashaitani namani yah pateth shrunuyaadapi

  Vidhyarambhe vivahe cha praveshe nirgame thatha

  Sangrame sarvakaryeshu vighnasthasya na jaayathe

  Sankalpam

  Take water, kumkum & akshata and leave them on the floor by chanting this Sankalpam mantram

  Om vishnur vishnur vishnuh sri madhbhagavatho mahapurushasya vishno ragnayi pravarthamanasya aadhya brahmano dwitiya pararthe swetha varaha kalpe jambu dweepe bharata khande cha aarya varthaika deshantaragathe punyakshetre kaliyuge kali prathama charane masana matthame shravana maase (Bhadrapada maase for North India) Krishna pakshe ashtamyasam thithou, Rohini nakshatra, shubha vasare, amuka (chant your gothra) gothrah, amuka (chant your name) ham Janmashtami punyavasare bhagavatho mahapurushasya krishnasya visista pujanaam aham karishye

  Deepa Puja

  Put kumkum and Akshata at Deepa (diya) by chanting Deepa mantram

  Dho deepoo! Deva rupasthwam karmasakshi hya vighnakruth, yavath karma samapthih syath thavadatra sthiro bhava ! Om deepa devatayai namah!

  Kalasha Puja

  Install the Kalasha (Ghata) just before the Krishna idol at the right side. Put tilak to Kalash with Kumkum at four sides of the Kalasham by chanting the Kalasha puja mantram

  Purve Rugvedaya namah! Uttare Yajurvedaya namah! Pashchime Samavedaya namah! Dakshine Atharva Vedaya namah!

  Fill water in Kalasha by chanting this mantra

  Gange cha yamune chaiva Godavari saraswati narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhim kuru !

  Gandham

  Put chandan or kumkum in Kalasha water

  Gandha dwaraan duradarsham nitya pushtankari shinim

  Eshwarim sarvabhutanam tamipopahwe shriyam

  Put akshata & a betel nut in kalasha by chanting ‘Akshatan Samarpayami’ & this slokam

  Om yaa phalini yaa aphala apushpaa yashcha pushpin

  Bruhaspatih prasutasthanno mushyanti (goom) hasah

  Place Pancha Pallava (five auspicious leaves for Puja or you can put a betel leaf) inside the Kalasha & keep coconut on the Kalasha. Offer Chandan, Dhupa, Deepa, Pushpa & naivedya to Kalasha by chanting this mantra..

  Kalashasya mukhe Vishnu kante rudra samashritha

  Moole tatra sthitho brahma madhye matrugana sthithi

  Kukshou thu sagara sarve saptadwipa vasundhara

  Rugvedo yajurveda samavedo atharvana

  Angaishcha sahita sarve kalasham thu samasrita

  Athra gayatri savitri shantih pushtikarasthatha

  Ayanthu yajamanasya duritakshaya karaka

  Om kalashastha devata upam pathaye namah

  Guru Puja

  There is a great importance for Guru Puja in Sri Krishna Puja. Visualise Lord Krishna as your Supreme Guru and pray to Him by chanting Guru Brahma Mantram.

  Gurubrahma gururvishnu gurudevo maheshwara

  Guru sakshath parabrahma thasmai sri gurave namah

  Mookam karothi vachalam pangum langhayathe girim

  Yath krupaa thamaham vande paramananda madhavam

  Now Sri Krishna Puja begins with Dhyanam

  Dhyanam

  Visualise Lord Krishna in your mind & heart by chanting this mantra

  Barha peedam natavaram dwayu karnayo karnikaaram

  Bibhradwaasa kanaka kapisham vaijayantim cha maalam

  Randraan venuratha rasudhaya poorayan gopabrundai

  Brindaranyam swapada ramanam pravishad gitakeerthi

  Dhyanam samarpayami, Sri Krishnaya namah

  Aasanam

  Place a flower at Sri Krishna idol by chanting Aasanam mantra

  Om purusha ye vedam yadbhutham yaccha bhavyam

  Uthaamrutatwa syeshano yadannenathi rohati

  Pushpasanam samarpayami

  Padhyam

  Spill two drops of water on Sri Krishna

  Om ethavanasya mahimatho jyayashcha purushah,

  Paadodasya vishwabhutani tripadasyamritam dithi

  Padhyam samarpayami namah

  Arghyam

  Offer water, kumkum, chandana, akshata & flowers to Lord.

  Thamrapathre sthitham thoyam gandha pushpa phalanvitham,

  Nahiranyam dadhamyarghyam gruhana parameshwara

  Achamanam

  Spill few drops of water in front of the idol

  Sarva theertha samaneetham sugandhi nirmalam jalam,

  Achamanartha mayaa dattam gruhaana parameshwara

  Snanam

  Spill few drops of water on Krishna with a flower

  Gange cha yamune chaiva Godavari saraswati,

  Narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhim kuru

  Snanam samarpayami namah

  Dugdham

  Offer milk to Lord in a bowl

  Kamadhenu samudbhutam sarvesha jeevanam param,

  Pavanam yagna hethushcha payah snanartham arpitham

  Dugdha snanam samarpayami namah

  Dhadhi

  Put curd in the same bowl by chanting this mantra

  Payasasthu samudbhutam madhuramlam shashi prabham,

  Dayasanitham mayaadeva snanartham pratigruhyatham

  Dhadhi snanam samarpayami namah

  Ghrutham

  Put ghee in same bowl by chanting this mantra

  Navanitha samutpannam sarva santosha kaarakam,

  Ghrutham tubhyam pradasyami snanartham prathigruhyatham

  Ghrutha snanam samarpayami namah

  Madhuvu

  Put honey in same bowl while chanting this mantram

  Tharu pushpa samudbhutam susvadu madhuram madhu,

  Tejah pushtikaram divyam snanartham prathigruhyatham

  Madhu snanam samarpayami namah

  Sharkara Snanam

  Offer sugar in a bowl to Lord Krishna

  Ikshusara samudbhuta sharkara pushtikaraka,

  Malaapa harikaa divya snanartham prathi gruhyatham

  Sharkara snanam samarpayami namah

  Then, offer bath with pure water..

  Achamanam

  Spill few drops of water on the idol

  Kaveri narmade veni Tungabhadra saraswati

  Gange cha Yamuna thoyam mayaa snanartham arpitham

  Shuddha jala snanam samarpayami namah

  Vastropa Vastra

  After cleaning the idol neatly, offer vastra to the Lord

  Bhushadi sowmye loka lagna nivarine,

  Bhayopapadithe thubhyam vapasee prathi gruhyatham

  Tilaka

  Put Tilak to Lord with Chandan & Kumkum

  Shrikhanda chandanam divyam gandhadyam sumanoharam,

  Vilepanam surasreshta chandanam prati gruhyatham

  Akshata

  Offer akshata to the Lord

  Akshatashcha surasreshta kumkumaktah sushobhitah

  Mayaa niveditha bhakthya gruhaana parameshwara

  Akshatan samarpayami namah

  Pushpa

  Offer various types of flowers to Lord Krishna

  Pushpaani samarpayami namah

  Put some chandan on Tulsi leaves and offer them to Lord by chanting this mantra

  Idam sachandanam tulasi dalam samarpayami

  Dhupam & Deepam

  Offer dhupa & deepa

  Vanaspati rasodbhutah gandhadyah sumanoharah

  Aaghreyah sarva devanam dhupoyam prathigruhyatam

  Dhupam, Deepam darshayami namah

  Offer Naivedyam

  Offer various types of food offerings (bhog) to Lord

  Om krishnaya vasudevaya naivedyam nivedayami namah

  Achamanam

  Spill water on Naivedyam for 5 times by chanting this mantra

  Om pranaya swaha, om apanaya swaha, om samanaya swaha, om vyanaya swaha, om udanaya swaha

  Phalam

  Offer various types of fruits to Lord

  Idam phalam mayaa deva sthapitham purathaswa,

  Thena mem saphalavapthih bhavejjanmani janmani

  Phalam samarpayami namah

  Thambulam

  Offer thambualm (betel leaves, cloves, betel nut & cardamom)

  Pushpanjali

  Take flowers in both hands and offer them to Lord

  Naana sugandha pushpani yatha kalodhbhavani cha,

  Pushpanjalir mayaa datta gruhana parameshwara

  Namaskara

  Pray to the Lord

  Krishnaya vasudevaya haraye paramatmane,

  Pranatha klesha naashaya govindaya namo namah

  Mantra Japam

  Chant below mantra for 15 minutes

  Om krim krishnaya brahmanya devaya namah

  Prathana

  Pray to the Lord for prosperity, health & wealth

  Namo brahmanya devaya go brahmanya hithaya cha,

  Jagaddhitaya krishnaya govindaya namo namah

  Then, offer Aarti to the Lord and distribute tirtha & prashad among devotees.

                  
  Help Spread Message of God - Recieve the Krishna's Blessing.

  1 comments:

  Unknown said... January 12, 2017 at 12:58 PM

  I got some Happy Makar Sankranti Images, Wallpapers, Wishes, Sms, Greetings, Messages, Quotes, Shayari. Here is Best Collection you can check out Happy Makar Sankranti Images So i am proudly happy with this Happy Makar Sankranti Wallpapers So if you are also looking this type of Happy Makar Sankranti Wishes Shayari then this is best place.

  Item Reviewed: Krishna Janmashtami Puja Procedure and Vidhi Rating: 5 Reviewed By: Holy Krishna

  DONATE TO KEEP THIS WEBSITE RUNNING

  Donate Now!
  Your Amount
  Scroll to Top